Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, en zijn enkel van toepassing voor iedere verkoop of prestatie geleverd door Autobat bvba. Er kan enkel schriftelijk van worden afgeweken.

De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur, leveringsnota of bestelbon.

Prijzen opgegeven via website, catalogi, promoties en tarieven dienen als inlichtingen te worden beschouwd. De geldende prijzen zijn steeds deze van de dag van levering.

Behoudens andersluidende bepalingen behouden wij ons het recht voor onze prijzen te herzien tussen het tijdstip van order en het tijdstip van levering, dit indien er zich wijzigingen hebben voorgedaan in de diverse factoren die de kostprijzen beïnvloeden, zoals wijzigingen van de taksen en rechten, van de wisselkoers der vreemde munten, van de lonen, enz.

Het vervoer van de goederen geschiedt steeds voor rekening en op risico van de koper, zelfs dan wanneer de vervoerskosten te onzen laste zijn.

Om in aanmerking te worden genomen moet elke klacht via een aangetekend schrijven worden ingediend en dit binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen of van de factuur.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of ongevallen voortvloeiend uit het gebruik van materiaal of goederen door onze klant. Nimmer zal onze aansprakelijkheid in het gedrang kunnen komen, noch tijdens het gebruik, montage of om het even welke reden ook op om het even welk ogenblik.

De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang het totaal bedrag (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is.

Onze leveringen en prestaties dienen, evenals alle hieraan verbonden taksen, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende bepaling, op de maatschappelijke zetel of op haar bankrekeningen, netto en zonder aftrek van korting, betaald te worden op vervaldag vermeldt op factuur.

Bij niet-betaling op de vastgestelde vervaldag, begint een intrest te lopen van 7,5% per maand en dit van rechtswege. Bij niet vermelding van de vervaldag is de factuur contant betaalbaar. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestellingen, het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 50€, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.